Phỏng vấn khách hàng anh Tuấn trong buổi bảo dưỡng bảo trì dàn xới Greenland tại Vĩnh Phúc