Phỏng vấn khách hàng anh Thái tại buổi bảo dưỡng bảo trì dàn xới Greenland tại Vĩnh Phúc