Phỏng vấn khách hàng anh Minh tại buổi bảo dưỡng bảo trì dàn xới Greenland tại Vĩnh Phúc