Phỏng vấn Chủ đại lý Cửa hàng Nông ngư cơ Hằng Để tại buổi bảo dưỡng dàn xới Greenland – Vĩnh Phúc